වැන්දඹුව

මම ජීවිතය ආදරය සහ ජනතාව

මට ඕන සතුට, දැන් කාලය යි මේ.

ඔබ ප්රශංසා කළ හැකිය

ආයුබෝවන්, මම යුක්රේන දැනට ජීවත් සිරියාව. වසර කීපයකට පෙර මම ඉතිරි වූ වැන්දඹු, කැමති, සහ මම සූදානම් කිරීමට නව සම්බන්ධතාවයක් ආරම්භ කරන්න. අධ්යාපනය ගුරුවරිය, මම ආදරය කරන දරුවන්. උත්සාහ කිරීමට කවදාවත් හදවත නැති නිසා සියලුම දේ සඳහා වඩා හොඳ). මම ජීවත් වෙන්නේ මගේ පුතා සහ දෙමාපියන්.

පුතා

තරුණ ලස්සන කෙල්ලෙක් හොයනවා සඳහා මිනිසා බරපතල සබඳතා සඳහා නිර්මාණය පවුලේ මම පිරිමි දරුවෙක් නම් දානියෙල්

About